Slovníček pojmů

Akontace

- Akontací se u finančního leasingu rozumí záloha na budoucí koupi najaté věci zaplacená nájemcem vlastníkovi předmětu pronájmu, tj. pronajímateli.

Asociace leasingových společností ČR

- Sdružení leasingových společností utvořené za účelem poskytování informací o sektoru a zastupování leasingových agentur při jednání se státními orgány.

Bonita

- Je posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu. Bonita se vyhodnocuje na základě podkladů, které dodáte před podpisem leasingové nebo úvěrové smlouvy.

Devinkulace pojistného plnění

- Osoba určená k obdržení pojistného plnění v pojistné smlouvě se může pojistného plnění vzdát ve prospěch jiné osoby (např. ve prospěch klienta či servisu).Ve většině případů se jedná o devinkulaci u produktu finanční leasing.

Finanční kalkulačka

- Finanční kalkulačka je kalkulátor, který vypočítává dle ceny předmětu financování a doby splácení výši měsíční splátky. U finančních kalkulaček na internetu je potřeba dávat velký pozor, jelikož jsou ve většině případu zavádějící a to z důvodu nalákání potencionálního klienta. U těchto finančních kalkulaček není většinou započítáno pojištění, kterým je následně doháněna snížená úroková sazba. Dále nejsou uváděny poplatky za smlouvy atd. Proto berte finanční kalkulačky s odstupem.

Finanční leasing

- Finanční leasing je klasifikován jako pronájem, ve kterém pronajímatel, tj. vlastník pronajímaného předmětu, předvádí na nájemce veškerá rizika, ale i prospěch, pramenící z vlastnictví tohoto předmětu. Vlastnické právo je po uplynutí nájmu převedeno na nájemce. splátky splatné během nájemního období, obvykle nevypověditelného, běžně umožňují pronajímateli nahradit kapitálový vklad.

Fixní pojistné

- Pojištění se sjednává po celou dobu za sazby, které se nemění po celou dobu pronájmu , tzn. že jakákoliv škoda či naopak délka bezeškodního průběhu nemá na tuto sazbu vliv. Po ukončení pojištění je pojistitelem samozřejmě vystavováno potvrzení o průběhu pojištění, na základě kterého si lze případný bonus uplatnit. Většinou se jedná o Havarijní pojištění.

Kupní cena

- Po skončení leasingových splátek se převádí vlastnické právo (finanční leasing) na nájemce za dohodnutou kupní cenu. Přitom kupní cena najatého hmotného majetku nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování.

Leasing

- Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Leasing je produkt, který se u nás objevil teprve v roce 1989. Slovem leasing je v česku označován finanční produkt, kterým je možné platit neboli financovat koupi většiny movitých věcí. Vývoj leasingu během několika málo let se poměrně rychle rozvinul. Dnes již existuje více druhů leasingů, které se obvykle rozlišují na finanční leasing, zpětný leasing, operativní leasing či kapricní leasing, atd. Většina společností nabízející leasing u nás, je členem České leasingové a finanční asociace.

Leasing bez navýšení

- Leasing bez navýšení je vlastně pouze marketingový tah na klienty pro které je důležité nepřeplatit na finančních službách. Ve většině případů se domluví importér a leasingová společnost a přeplatek za úrokovou sazbu započtou do ceny vozu. Proto jako vždy je dobré nenechat se nalákat na marketingové tahy prodejců.

Leasingová cena

- Je součet všech splátek plus akontace a pojištění za dobu leasingu.Leasingová cena, tj. cena finančního pronájmu, je tvořena nejen vstupní cenou pronajímaného předmětu, ale celou řadou dalších nákladů vynaložených pronajímatelem na konkrétní leasingový případ a ziskem leasingové společnosti, které vstupují do tzv. leasingové marže, jež představuje úhradu za poskytnutou finanční službu

Leasingová kalkulačka

- Leasingová kalkulačka je kalkulátor, který vypočítává dle ceny předmětu leasingu, akontace a doby splácení výši měsíční splátky. U leasingových kalkulaček na internetu je potřeba dávat velký pozor, jelikož jsou ve většině případu zavádějící a to z důvodu nalákání potencionálního klienta. U těchto leasingových kalkulaček není většinou započítáno pojištění, kterým je následně doháněna snížená úroková sazba. Dále nejsou uváděny poplatky za smlouvy atd. Proto berte leasingové kalkulačky s odstupem, leasingová kalkulačka je pouze orientační výpočet a ve finále mnohem dražší než v prvopočátku vypadá.

Leasingový koeficient

- Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu. Relativní forma posouzení leasingu. Leasingový koeficient vyjadřuje celkové navýšení nákladů čili úroků oproti nákupů za hotové. Příklad: Koeficient je 1.1 a cena předmětu leasingu 100.000 celková cena leasingu je 110.000,- Je ale potřeba si dávat pozor, protože některé leasingové společnosti vypočítávají leasingový koeficient jinak - aby byl co nejmenší a tím svůj produkt zvýhodnili. Podobně to platí na leasingovou kalkulačku. Lepší je vždy propočítat vše sám a koeficient brát s rezervou a nebo využijete našich služeb .

Leasingová smlouva

- leasingová smlouva je smlouva mezi pronajimatelem ( leasingová společnost ) a nájemcem ( klientem ) Leasingová smlouva se uzavírá na dobu určitou a na konci leasingové smlouvy je potřeba uhradit zbytkovou hodnotu - tím se stane vůz majetkem nájemce.

Leasingová splátka

- Leasingová splátka je pravidelná platba vypočtená na základě vybrané leasingové varianty a nákladů na pořízení předmětu leasingu sjednaná mezi leasingovým nájemcem a leasingovým pronajímatelem na dobu trvání leasingové smlouvy. Na rozdíl od nájemného není leasingová splátka indexována podle inflace, ale je vázána na kapitálový a peněžní trh.

Leasingová společnost

- Leasingová společnost (pronajímatel) je společnost, která pronajímá předmět leasingu klientovi.

Leasingová způsobilost

- Leasingovou způsobilostí rozumíme kritéria, která musí být splněna, aby bylo možné předmět pronajmout. Jedná se o následující kritéria: předmět leasingu musí být samostatným celkem, musí být možné získat k němu vlastnická práva, musí existovat možnost odpisování předmětu v průběhu času (výjimka: pozemky), střednědobá až dlouhodobá životnost předmětu, dobrá zpeněžitelnost předmětu.

Mimořádná leasingová splátka

– přímá platba, akontace - Mimořádná leasingová splátka (akontace) je splátka, kterou zákazník musí uhradit při podpisu leasingové smlouvy. Její obvyklá výše se pohybuje v rozmezí 10 % – 70 % z pořizovací ceny předmětu leasingu. Většina leasingových společností však doporučuje 30%.

Nájemce

- Nájemce (příjemce leasingu) je právnická nebo fyzická osoba užívající předmět leasingu.

Obecná cena

- Neboli tržní hodnota, kterou má dané vozidlo či předmět v době škody na trhu. Obecná cena odpovídá ceně, za kterou lze vozidlo stejného typu, stáří, výbavy a počtu najetých kilometrů pořídit v daném regionu.

Operativní leasing

- Operativní leasing je nájem, při kterém pronajímatel nepřevádí na nájemce veškerá práva (rizika i užitek) související s disponováním pronajatým předmětem a obvykle poskytuje služby spojené s údržbou zařízení, hradí pojištění atd.

Pevné leasingové splátky

- Leasingové splátky jsou spočítány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává stejná po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

Pohyblivé leasingové splátky - Pohyblivé leasingové splátky jsou kalkulovány pomocí  variabilní úrokové sazby a jejich přizpůsobování úrokovým sazbám může být prováděno v průběhu leasingové smlouvy směrem dolů i nahoru

Poplatek za smlouvu - smluvní poplatek - Je poplatek za vystavení smluv a další administrativy spojené s uzavřením leasingu většinou 1 až 2% z kupní ceny předmětu. Pozor! Tento poplatek se nezapočítává do celkové ceny leasingu a mnohdy ani do koeficientu a klient je povinen zaplatit tento poplatek při podpisu leasingové smlouvy. Naše společnost tento poplatek u většiny leasingových společností zamítla dle našeho poslání.

Prodejní cena - Prodejní cena nebo také zůstatková cena je cena předmětu leasingu na konci pronájmu. Po zaplacení všech splátek a zůstatkové ceny se stáváte majitelem předmětu leasingu většinou 1000 Kč

První navýšená splátka, akontace, mimořádná splátka - Je suma, která je určena procentem z pořizovací ceny předmětu leasingu a skládá se na počátku leasingu. U některých produktů lze dosáhnout minimální nebo nulové akontace, ale musí být klient bonitní. Akontaci je možno nastavit od 15% až po 70 % je potřeba přistupovat ke každému případu individuálně - při dlouhodobé spolupráci jsme schopni zajistit i financování od 0% mimořádné splátky.

Předávací protokol - Dokument, kde leasingový nájemce a pronajímatel svými podpisy stvrzují převzetí předmětu leasingu

Předmět leasingu - Věc hmotného movitého či nemovitého charakteru pronajímaná v leasingové smlouvě. Může to být  např. automobil, nemovitost nebo stroj.

Refinancování - Finanční zdroje leasingové společnosti sloužící k pořízení předmětu leasingu a financování celé leasingové operace. Jedná se o většinou o mezi bankovní ůvěry.

R.P.S.N. - Roční procentuální sazba nákladů

Ručitelské prohlášení nebo závazek - Forma záruky leasingového smlouvy, kdy třetí osoba stvrzuje zaplacení splátek, či pohledávek místo nájemce, pokud tento nezaplatí. Může se vztahovat i na budoucí pohledávku.

Skonto - Jedná se o slevu z kupní ceny, většinou u plateb předem.

Splátkový kalendář - Jedna z forem předpisu leasingových splátek. Rozpis splátek na celou dobu leasingu, který slouží jako účetní a daňový doklad.

Splátkový prodej - Splátkový prodej je finanční produkt, kterým lze pořídit automobily, stroje, technologii atd. a naproti finančnímu leasingu se ihned stane majitel předmětu splátkového prodeje po zaplacení první navýšené splátky. Tím je tento produkt hojně využíván státními institucemi , firmami i a také občany. Splátkový prodej je v určitých případech vcelku rozumná forma nákupu techniky, ale ne vždy a ve všech případech pro klienta ten nejvýhodnější.

Spoluúčast - Spoluúčast je sjednané procento ze škody nebo částka, kterou se klient podílí na každé pojistné události. Pokud náklady na opravu poškozeného vozidla nedosáhnou minimální sjednané spoluúčasti, škodu nelze z pojištění uplatňovat.

Totální škoda - Náklady na opravu poškozeného vozidla či předmětu přesáhnou obecnou cenu. Na základě této skutečnosti pak pojistitel likviduje jako finančně totální škodu. Pokud není ujednáno jinak, vychází pojistné plnění z obecné ceny vozidla či předmětu, od které se odečtou sjednaná spoluúčast, spolu s využitelnými zbytky.

Ukončení leasingové smlouvy - Jakmile nájemce uhradí všechny splátky dle splátkového kalendáře dochází k odprodeji předmětu leasingu (finanční pronájem) a následnému řádnému ukončení leasingové smlouvy. Může dojít i k mimořádnému ukončení leasingové smlouvy v případě závažného porušení všeobecných podmínek smlouvy ze strany nájemce.

Úvěrová kalkulačka - Úvěrová kalkulačka je kalkulátor, který vypočítává dle ceny předmětu financování a doby splácení výši měsíční splátky. U úvěrových kalkulaček na internetu je potřeba dávat velký pozor, jelikož jsou ve většině případu zavádějící a to z důvodu nalákání potencionálního klienta. U těchto finančních kalkulaček není většinou započítáno pojištění, kterým je následně doháněna snížená úroková sazba. Dále nejsou uváděny poplatky za smlouvy atd. Proto berte úvěrové kalkulačky s odstupem.

Variabilní pojistné - je sjednáváno u pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tedy povinného ručení. Pojistné se určuje v návaznosti na vyhlášený sazebník pojistitele pro dané období a dosažený bonus klienta Některé leasingové společnosti však tyto bonusy nezohledňují

Vinkulace pojistného plnění - Převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní pojištění, které bude muset vinklovat ve prospěch leasingové společnosti.

Vstupní cena leasingu - Cena, za kterou je předmět leasingu vkládán do účetnictví pronajímatele. Je omezen podmínkami uvedenými v § 26 ZDP.

Zajištění - Tento termín představuje různé možnosti krytí rizika leasingové společnosti.

Zpětný leasing - Leasingová společnost kupuje předmět leasingu od klienta  a následně mu ho poskytuje do finančního pronájmu. Smyslem této transakce pro příjemce leasingu je opatření potřebných finančních prostředků v podstatě ze svých zdrojů.

Zpětný odkup leasingu - Zajišťovací právo, kdy se dodavatel zaváže odkoupit předmět leasingu v případě  ukončení, či předčasném ukončení leasingové smlouvy.

Zůstatková cena leasingu - Zůstatková cena předmětu leasingu (auta) je zbytková cena, po řádném ukončení leasingové smlouvy, která může být relativně nízká, někdy je dokonce nulová. Některé leasingové společnosti tuto zůstakovou cenu mohou individuálně nastavit od 0% až po 40% dle přání klienta a bonity.

Novinky

Financování e-shopů

17.05.2013 09:43
Prodáváte webové aplikace, či vytváříte e-shopy na zakázku? Vnímáte situaci na trhu tak, že...

Financování softwaru

28.12.2012 15:00
V dnešním světě již žádná firma nedokáže správně fungovat bez softwarového vybavení. Ať...

AKCE - Odložený leasing !!!

30.10.2012 09:50
Hledáte způsob jak využít poslední měsíce roku na optimalizaci nákladů? S námi můžete nakoupit...

Financování IT financuje vybavení autoservisů

07.08.2012 13:44
Poptávka po financování vybavení autoservisů s nulovou akontací nás donutila připravit...

Bezkonkurenční podmínky leasingu

22.05.2012 16:24
Ve spolupráci s leasingovou společností GRENKELEASING jsme pro Vás připravili bezkonkurenční...
Záznamy: 1 - 5 ze 9
1 | 2 >>